It

Πολιτική απορρήτου

Προκειμένου να εγγυηθούμε το δικαίωμά σας στην ενημερωμένη αυτοδιάθεση, εξηγούμε παρακάτω πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, διαχειριζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ή αποκτήσατε με άλλο τρόπο ως μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει η Mamoli srl στο mamoli.com. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για τον ιστότοπο mamoli.com και όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων.

Στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή.

Μετά από διαβούλευση με τον ιστότοπο mamoli.com , ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα που σχετίζονται με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Mamoli srl, ΑΦΜ 02426200032, με έδρα την Piazza Spartaco Mamoli, 1, 20084 Lacchiarella (MI) Ιταλία. Ο κάτοχος εγγυάται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε ή αποκτήσατε με άλλο τρόπο ως μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 196/2003 και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και της αξιοπρέπειας του ενδιαφερομένου, με ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική ταυτότητα και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, νομιμότητας και διαφάνειας και προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Με τον όρο «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» εννοούμε τη συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, αποκλεισμό, επικοινωνία, διάδοση, ακύρωση και καταστροφή δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχουν καταγραφεί σε βάσεις δεδομένων.

Σκοποί και μέθοδοι διαχείρισης για τις οποίες προορίζονται τα δεδομένα.

Ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα σας είναι η ανάλυση δεδομένων που αφορούν τον ιστότοπο (analytics). Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται μέσω διαδικασιών και εργαλείων κατάλληλων για την εγγύηση της ασφάλειας, της συνάφειας, της πληρότητας και της μη υπερβολής τους, καθώς και της εμπιστευτικότητας και θα πραγματοποιείται επίσης με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων κατάλληλα για την αποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση των δεδομένων με λογική που σχετίζεται αυστηρά με τους ίδιους τους σκοπούς με βάση τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία πραγματοποιείται με λογική αυστηρά συναφή με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και, σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων.

Διάρκεια πολιτικής

Η πολιτική αυτή θα έχει διάρκεια όχι μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και σύμφωνα με τους όρους του νόμου. Ωστόσο, εάν ο ενδιαφερόμενος κρίνει, για οποιονδήποτε λόγο, ότι έχει εξαντληθεί ο σκοπός της επεξεργασίας, πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς την έδρα του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα προβεί σε άμεση ακύρωση της πληροφορίας, εάν δεν έρχεται σε αντίθεση. με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κοινή χρήση, επικοινωνία και τομείς διάδοσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της δραστηριότητας που διεξάγεται μπορούν να κοινοποιηθούν σε:

όλα τα υποκείμενα στα οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα δυνάμει κανονιστικών διατάξεων:

τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους:

όλα αυτά τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, δημόσια ή/και ιδιωτικά (ενδεικτικά, αλλά δεν περιορίζονται σε: νομικές, διοικητικές και φορολογικές εταιρείες συμβούλων, Εμπορικά Επιμελητήρια, Επιμελητήρια και Γραφεία Εργασίας κ.λπ.), όταν η κοινοποίηση είναι απαραίτητη ή λειτουργική για την άσκηση της δραστηριότητας του ιδιοκτήτη και με τους τρόπους και για τους σκοπούς που απεικονίζονται παραπάνω.

Παροχή δεδομένων και συνέπειες οποιασδήποτε άρνησης απάντησης

Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων και μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο πράξεων μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο. 4, παράγραφος 1, στοιχείο α), του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003.

Δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο. 7 του νομοθετικού διατάγματος ν. 196/2003

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το άρθρο. 7 του Κώδικα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο οποίος – προς διευκόλυνσή σας – αναπαράγεται ολόκληρος:

Άρθρο 7 – «Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλα δικαιώματα»

1. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη, και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή. 2. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη:

την προέλευση των προσωπικών δεδομένων

τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας

της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων

των στοιχείων ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του ορισθέντος αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2

των υποκειμένων ή των κατηγοριών των υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή που μπορούν να μάθουν γι’ αυτά ως ορισμένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του κράτους, διαχειριστές ή διορισθέντα άτομα.

3. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει:

ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενοποίηση δεδομένων

την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα στη συνέχεια:

τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν τεθεί υπόψη, επίσης ως προς το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση που αυτή η εκπλήρωση αποδειχθεί αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.

4. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί, εν όλω ή εν μέρει:

για νόμιμους λόγους, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό της συλλογής

στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή απευθείας πωλήσεις ή για τη διενέργεια έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας αποδίδει ο νόμος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, γραπτά ή προφορικά. Εάν το αίτημα είναι προφορικό, μπορεί να γίνει δεκτό μόνο εάν αφορά:

προέλευση των προσωπικών δεδομένων, τόπο και μέθοδο συλλογής

σκοπoύς και μέθοδο επεξεργασίας

Μέθοδο και λογική επεξεργασίας με ηλεκτρονικά/ΙΤ και τηλεματικά εργαλεία

στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή

υποκείμενα ή/και κατηγορίες υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή από τα οποία μπορεί να είναι γνωστά

Εάν το αίτημα είναι γραπτό, μπορεί να προωθηθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής στη διεύθυνση του ιδιοκτήτη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Cookies

Όπως εκατομμύρια άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το mamoli.com, όπως, για παράδειγμα, τη συχνότητα με την οποία το επισκέπτεται ένας χρήστης. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω του Google Analytics έχουν μοναδικό σκοπό τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση του ιστότοπου και συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με εντελώς ανώνυμο τρόπο. Το Google Analytics αποθηκεύει ένα μικρό αρχείο κειμένου, που ονομάζεται cookie, στον υπολογιστή σας. Αυτό το cookie έχει μέγιστη ισχύ δύο ετών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τον τρόπο απενεργοποίησης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Η ιστοσελίδα mamoli.com χρησιμοποιεί επίσης το δικό του cookie για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά με τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, ούτε καν σε ανώνυμη μορφή, μέσω της χρήσης αυτού του cookie.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με τους συνεργάτες αναλύσεων ιστού, διαφήμισης και ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ενδέχεται να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους παρείχατε ή που έχουν συλλέξει από τη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστότοπους για να κάνουν την εμπειρία χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος ορίζει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε cookies στη συσκευή σας εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους cookies. Ορισμένα cookies τοποθετούνται από υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες μας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη Δήλωση Cookie στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Καθορίστε το αναγνωριστικό συγκατάθεσής σας και την ημερομηνία που επικοινωνήσατε μαζί μας σχετικά με τη συγκατάθεσή σας.

Η συγκατάθεσή σας ισχύει για τους ακόλουθους ιστότοπους: www.mamoli.com

Η τρέχουσα κατάστασή σας: Αποδοχή όλων.

Αναγνωριστικό συναίνεσης: xniUvbZZKHL8QHt/98bwYCTRk0YTVmjsCeiJ788jdzGYbUm5iLalSw==Ημερομηνία συναίνεσης: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 στις 08:51:46 EEST

Τροποποίηση συναίνεσης  | Ανάκληση συγκατάθεσης

Τελευταία ενημέρωση της δήλωσης cookie στις 14/5/23 από Cookiebot: